privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is elke organisatie die op een of andere manier persoonsgegevens verwerkt verplicht om een verklaring op te stellen hoe zij omgaat met deze persoonsgegevens en hoe zij de privacy van de betrokkenen waarborgt. Hieronder vindt u de privacyverklaring van Deel Je Verhaal Tilburg,  versie november 2018

Deel Je Verhaal Tilburg valt onder de licentie van Stichting Deel Je Verhaal, inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 72289465

Deel Je Verhaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deel Je Verhaal Tilburg verstrekt.

Deel Je Verhaal Tilburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– uw voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP adres
– beeldmateriaal (fotografie en film tijdens Deel Je Verhaal evenementen)
– embedding YouTube filmpjes in relatie tot Deel Je Verhaal Tilburg

Een sfeerbeeld van onze openbare evenementen wordt door foto’s en filmopnamen gede4ld op Facebook, YouTube, Instagram en de website van Deel Je Verhaal (Tilburg)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt alleen gegevens over websitebezoekers ouder dan 16 jaar, behalve wanneer ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deeljeverhaaltilburg.nl Dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Deel Je Verhaal Tilburg deze gegevens nodig heeft
Deel Je Verhaal Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u per post of telefonisch te kunnen benaderen indien u daarom vraagt in verband met activiteiten rondom openheid en verhalen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het dienstverlening vanuit Deel Je Verhaal Tilburg, zoals een nieuwsbrief, indien u heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

Delen met anderen
Deel Je verhaal verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deel Je Verhaal Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Deel Je Verhaal Tilburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deel Je Verhaal Tilburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deeljeverhaaltilburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage werkelijk door u is gedaan, vragen wij om met het verzoek ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, BSN en MRZ (Machine Readable Zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiligen
Deel Je Verhaal Tilburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Deel Je Verhaal Tilburg maar gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Deel Je Verhaal Tilburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@deeljeverhaaltilburg.nl
Deel Je Verhaal Tilburg wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deel Je Verhaal Tilburg, privacyverklaring versie november 2018
Stichting Deel Je Verhaal. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 72289465